مدارک لازم:

نسخه در دفترچه بانک تجارت

کد ملی بیمار

 تاییدیه بانک 

ارتز و پروتز تا سقف 5.000.000 ریال نیاز به تاییدیه بانک ندارد

کفش برای افراد زیر 14 سال تا سقف 2.200.000 ریال نیاز به تاییدیه بانک ندارد

فیزیوتراپی تا 15 جلسه در یک نسخه نیاز به تاییدیه بانک ندارد

کاردرمانی نیاز به تاییدیه بانک دارد

شنوایی، حرکات اصلاحی، آب درمانی، ایزوکنیتیک، هوبر و نوروکام (ارزیابی تعادل) غیر قابل پرداخت می باشد