مدارک لازم:

تاییدیه بانک

نسخه در دفترچه بانک ملت

 کد ملی بیمار