مدارک لازم:

کارت بنیاد 15 خرداد

معرفی نامه که در مرکز جامع توانبخشی صادر می شود

نسخه

کد ملی بیمار