مدارک لازم:

معرفی نامه که در مرکز جامع توانبخشی صادر می شود

نسخه

کد ملی بیمار

کپی صفحه اول دفترچه