مدارک لازم:

نسخه در دفترچه تامین اجتماعی

 کد ملی بیمار