مدارک لازم:

نسخه در دفترچه بانک شهرداری

کد ملی بیمار

تاییدیه شهرداری