مدارک لازم:

معرفی نامه از صدا و سیما

نسخه در دفترچه صدا و سیما