مدارک لازم:

کارت سلامت و کپی آن

 نسخه

معرفی نامه صادره از مجلس

کد ملی بیمار